ขอแสดงความยินดีกับนายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์  100 คะแนนเต็ม