ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

ในเขตพื้นบริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

 

หมายเหตุ
1. ถ้านักเรียนมีชื่อในประกาศนี้แล้ว ไม่ต้องสมัครในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 อีก เนื่องจากทางโรงเรียนจะสมัครให้โดยอัตโนมัติ
2. กรณีสมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการแล้วชื่อปรากฎในประกาศนอกเขตพื้นที่บริการ แสดงว่าหลักฐานการสมัครไม่ตรงเงื่อนไขคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3. ขอให้ทุกคนส่งผลคะแนน O-Net เพิ่มในกลุ่มไลน์ ดังนี้

กลุ่มไลน์ส่งคะแนน O-Net ในเขตพื้นที่บริการ

กลุ่มไลน์ส่งคะแนน O-Net นอกเขตพื้นที่บริการ

ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563