ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ม. ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓