ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓