ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ 
1. ในวันสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนเดิมมาแสดงยืนยันตัวตนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบหากนักเรียนไม่มีบัตรใดๆ ที่กล่าวข้างต้นมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบดินสอ (ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด)
3. นักเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์และยังไม่มีชื่อเนื่องจากเอกสารยังมาไม่ถึงโรงเรียนทางโรงเรียนจะดูจากวันประทับตราไปรษณีย์และจะดำเนินการออกหมายเลขผู้สมัครโดยการประสานไปส่วนตัวทางโทรศัพท์
4. นักเรียนที่สมัครระบบออนไลน์แล้วไม่ปรากฏชื่อในประกาศนี้โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1001888 ต่อ 1 หรือ 091-0219586
5. สถานที่สอบ 235 หมายถึงอาคาร 2 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 5
6. นักเรียนควรมาถึงสนามสอบเพื่อผ่านจุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเวลา 08. 30 น. ประเภทในเขตพื้นที่บริการผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางขึ้นบันไดหอประชุมเก่า  ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการผ่านจุดคัดกรองบริกเวณโดม  (เตรียมหน้ากากอนามัยมาให้พร้อม)

ในเขตพื้นที่บริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ