ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวปริ้นเอกสารหมายเลข 1 - 3 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ในการชำระเงิน

ในเขตพื้นที่บริการ

 

นอกเขตพื้นที่บริการ

เงื่อนไขพิเศษ