ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน และการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และคู่มือการจัดการเรียนการสอนการตัดสินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ขอให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ถือปฏิบัติตามประกาศและคู่มือการจัดการเรียนการสอนฯของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

 คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี