ประกาศ


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ KGL Contest in English 2019 ศูนย์สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. 

ห้องสอบที่ 1 สถานที่สอบ ห้องเรียนในสวน ห้อง G3

ห้องสอบที่ 2 สถานที่สอบ ห้องเรียนในสวน ห้อง G4

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อโรงเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-3)และ นักเรียน(ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10)รับเกียรติบัตรการสอบ Pre-Test ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ชั้น 3 เวลา 8.00-10.00 น.

รายชื่อรับเกียรติบัตร pretest EP MEP ปกติ

 

รายชื่อโรงเรียนรับเกียรติบัตร pretest


ใบโอนเงินบำรุงการศึกษา ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 (นักเรียนโรงเรียนเดิม) ห้องเรียน ปกติ MEP EP

ห้องเรียน EP

ห้องเรียน MEP

ห้องเรียนปกติ

More Articles...

  1. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3
  4. ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563