ประกาศ


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ปรับปรุงร่าง TOR และราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียนหลังมีข้อเสนอแนะ


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน หรือ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ) ให้ปริ้นท์และกรอกเอกสารรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อเป็นเอกสารประกอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 , 25-27 มีนาคม พ.ศ.2562

 


ประกาศ  โรงเรียนสสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562

เอกสาร TOR BOOK

 

เอกสารปปช01


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program/Gifted)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน EP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน MEP

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Gifted

More Articles...

  1. ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้เรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program/Mini English Program/International Programme) ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
  4. ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเลขที่สมัครสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program/Gifted) ประจำปีการศึกษา 2562