ประกาศ


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศร่างเอกสาร e-bidding งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562  ณ อาคารหอประชุม 9 ปี สกธ. ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กรณีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   
2. ประกาศผลสอบเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ 
3. ลำดับสำรอง (ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว)  ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรมารายงานตัวโดยการโทรศัพท์ ตามลำดับจนครบจำนวนผู้สละสิทธิ์ จะเริ่มต้นเรียกลำดับสำรองในวันที่ 7  เมษายน 2562
4. ผู้ที่สมัครแต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ หมายถึง ผู้ที่ขาดสอบ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (เงื่อนไขพิเศษ)


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

- เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 7.50 น. (บริเวณโดม)
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ส.ก.ธ. หรือชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
- นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนมาให้พร้อม
- เอกสารประกอบการเรียนทางโรงเรียนมีแจกให้

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติเงื่อนไขพิเศษ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 1

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 4

 

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562  ณ อาคารหอประชุม 9 ปี สกธ. ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กรณีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   
2. ประกาศผลสอบเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ 
3. ลำดับสำรอง (ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว)  ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับสำรมารายงานตัวโดยการโทรศัพท์ ตามล ำดับจนครบจำนวนผู้สละสิทธิ์ จะเริ่มต้นเรียกลำดับสำรองในวันที่ 4  เมษายน 2562
4. ผู้ที่สมัครแต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ หมายถึง ผู้ที่ขาดสอบ

***ให้ผู้มารายงานตัวนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานตัว***

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (ในเขตพื้นที่บริการ)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (นอกเขตพื้นที่บริการ)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (เงื่อนไขพิเศษ)

 

*** สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพรุ่งนี้มีโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้มาบริการรับสมัครนักเรียน.  คือโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 

More Articles...

  1. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ปรับปรุงร่าง TOR และราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียนหลังมีข้อเสนอแนะ
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน หรือ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ) ให้ปริ้นท์และกรอกเอกสารรับรองการอยู่อาศัยจริงใน
  4. ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒