ประกาศ

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ 
1. ในวันสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนเดิมมาแสดงยืนยันตัวตนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบหากนักเรียนไม่มีบัตรใดๆ ที่กล่าวข้างต้นมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบดินสอ (ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด)
3. นักเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์และยังไม่มีชื่อเนื่องจากเอกสารยังมาไม่ถึงโรงเรียนทางโรงเรียนจะดูจากวันประทับตราไปรษณีย์และจะดำเนินการออกหมายเลขผู้สมัครโดยการประสานไปส่วนตัวทางโทรศัพท์
4. นักเรียนที่สมัครระบบออนไลน์แล้วไม่ปรากฏชื่อในประกาศนี้โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1001888 ต่อ 1 หรือ 091-0219586
5. สถานที่สอบ 235 หมายถึงอาคาร 2 ชั้นที่ 3 ห้องที่ 5
6. นักเรียนควรมาถึงสนามสอบเพื่อผ่านจุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเวลา 08. 30 น. ประเภทในเขตพื้นที่บริการผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางขึ้นบันไดหอประชุมเก่า  ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการผ่านจุดคัดกรองบริกเวณโดม  (เตรียมหน้ากากอนามัยมาให้พร้อม)

ในเขตพื้นที่บริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

ในเขตพื้นบริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

 

หมายเหตุ
1. ถ้านักเรียนมีชื่อในประกาศนี้แล้ว ไม่ต้องสมัครในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 อีก เนื่องจากทางโรงเรียนจะสมัครให้โดยอัตโนมัติ
2. กรณีสมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการแล้วชื่อปรากฎในประกาศนอกเขตพื้นที่บริการ แสดงว่าหลักฐานการสมัครไม่ตรงเงื่อนไขคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3. ขอให้ทุกคนส่งผลคะแนน O-Net เพิ่มในกลุ่มไลน์ ดังนี้

กลุ่มไลน์ส่งคะแนน O-Net ในเขตพื้นที่บริการ

กลุ่มไลน์ส่งคะแนน O-Net นอกเขตพื้นที่บริการ

ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ม. ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

More Articles...

  1. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับโควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลการมอบตัวก่อนการรับมอบตัวจริง (รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ) ในแบบฟอร์ม ตาม link ที่ส่งให้นี้ ตั้งแต่ วันพุธที่ 25มี.ค2563
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเพิ่มเติม
  4. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การเลื่อนวันรับสมัคร, วันสอบ, วันมอบตัว นักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติและเลื่อนการดำเนินการต่างๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ