ประกาศ


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

ตารางเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศร่างเอกสาร e-bidding งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

- เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 7.50 น. (บริเวณโดม)
- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ส.ก.ธ. หรือชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
- นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนมาให้พร้อม
- เอกสารประกอบการเรียนทางโรงเรียนมีแจกให้

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกตินอกเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติเงื่อนไขพิเศษ

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 1

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ EP

รายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ตารางเรียนชั้น ม. 4

More Articles...

  1. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
  4. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ปรับปรุงร่าง TOR และราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเรียนหลังมีข้อเสนอแนะ