ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3

ห้องเรียน EP


ห้องเรียน MEP

ห้องเรียนปรกติ


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563

 


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2563

          1. นักเรียนที่สมัครสอบหลังวันที่ 3 มกราคม 2563 จะดูห้องสอบได้ในประกาศครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 10  มกราคม 2563 และประกาศครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

          2. การแต่งกายในวันสอบ แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน หรือ ชุดสุภาพทั่วไป

          3. อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เท่านั้น (ไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด)

          4. บัตรที่ใช้ในการสอบ ใช้บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนโรงเรียนเดิม และใบเสร็จการสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร

          5. นักเรียนมารายงานตัวในวันสอบ Pretest ไม่เกิน 08.30 น. บริเวณชั้น 3 อาคาร 4 (อาคารหอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ.) จดบันทึกห้องสอบ สถานที่สอบ ติดตัวนักเรียนมาเพื่อรายงานตัว

          6. หมายเลขสถานที่สอบเป็นเลข 3 ตัว ตัวแรกหมายถึง เลขที่ของอาคาร ตัวที่สอง หมายถึงชั้นที่  ตัวที่ 3 หมายถึง ห้องที่ ตัวอย่าง สถานที่สอบ 141 หมายถึง ห้องสอบอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องที่ 1

 

          7. วันสอบจะมีเอกสารเชิญชวนร่วมงาน OPEN HOUSE และ QR CODE เชิญเข้ากลุ่มไลน์รับข่าวสารการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศห้องสอบ pre-test ม.1  ห้อง EP  ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องสอบ pre-test ม.1  ห้อง MEP  ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องสอบ pre-test ม.1  ห้องปกติ  ปีการศึกษา 2563


ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี  ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6