ประกาศ


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการดำเนินการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง  การยื่นความจำนงเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563


ในเขตพื้นที่บริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมเพิ่มเติม


ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ให้
นักเรียนที่ได้รับโควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลการมอบตัวก่อนการรับมอบตัวจริง (รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ) ในแบบฟอร์ม ตาม link ที่ส่งให้นี้ ตั้งแต่ วันพุธที่ 25มี.ค2563 จนถึงวันอังคารที่ 7 เม.ย.2563

 

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   
เรื่อง การเลื่อนวันรับสมัคร, วันสอบ, วันมอบตัว นักเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติและเลื่อนการดำเนินการต่างๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ

More Articles...

  1. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง กำหนดการมอบตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program / Mini English Program / Year 8 : International Programme) ปีการศึกษา 2563
  3. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/ Mini English Program / Gifted) ประจำปีการศึกษา 2563
  4. ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2563