style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนฟรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มกราคม 2561
Sunday, 14 January 2018
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนฟรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มกราคม 2561   Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสวนธน’สมานมิตร ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 09 January 2018
      ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสวนธน’สมานมิตร ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Friday, 05 January 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีตารางสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
Thursday, 04 January 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561  ที่จังหวัดนครนายก... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนฟรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มกราคม 2561
Sunday, 14 January 2018
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนฟรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มกราคม 2561   Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Friday, 05 January 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีตารางสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Friday, 03 November 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Saturday, 28 October 2017
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสวนธน’สมานมิตร ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 09 January 2018
      ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสวนธน’สมานมิตร ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
Thursday, 04 January 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561  ที่จังหวัดนครนายก... Read More...
IMAGE กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Monday, 20 November 2017
กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
next
prev

VDO SKT