ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6