ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564
เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางกลับได้ทันที โดยไม่ต้องรอหมดเวลาทำข้อสอบ แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองมีดังนี้
1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2. นักเรียนต้องจำหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และหมายเลขห้องสอบของตน (หากห้องสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1 หมายถึง สอบที่อาคาร 1 หากขึ้นต้นด้วยหมายเลข 5 หมายถึง สอบที่อาคาร 5)
3. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาบริเวณโรงเรียน  หากผู้ปกครองประสงค์พักคอยหน้าโรงเรียน จะต้องเว้นระยะห่างตามหลัก
Social Distancing 
4. นักเรียนทุกคนเมื่อเข้ามายังบริเวณโรงเรียนแล้ว ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ศาลาป้อมยามหน้าโรงเรียน
5. โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ
เพื่อมิให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ที่ให้การดูแลการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2021 (Covid-19) มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา โครงการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยจัดสวนแบบโมเดิร์น บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน และทำหลังคาคลุมอัฒจันทร์ จากเดิมเป็นสแลนสีเขียว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ ฉบับล่าสุด ปรับตามกำหนดการของ สพฐ. (กรณีเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564