ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ ๒๘) และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ ๒๘) และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศอื่นๆ

งดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

งดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

วันที่ 19 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แนวทางและกำหนดการสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แนวทางและกำหนดการสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง งดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกระดับชั้น

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง งดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกระดับชั้น

วันที่ 12 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ สถานีกลางบางซื่อ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ สถานีกลางบางซื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่องการจัดตั้งศูนย์ และคณะกรรมการ ศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่องการจัดตั้งศูนย์ และคณะกรรมการ ศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2564)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง 22 มิถุนายน 2564)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564