ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ปฏิทินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา คงสถาพรชัย นักเรียนชั้น ม.3/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวณัฐณิชา แบบสุวรรณ และนางสาวฉัตรธิกา รัดชำ 2. เด็กหญิงปวริศา ฉิมมาแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/10 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวเขียว และนางสาวอาภัสรา ปราสาทภิญโญ 3. นางสาวนันทรัตน์ ทรัพย์วัฒนกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุดาพิชญ์ ยมจินดา และนายพัลลภ เพ็ชรไชย ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สพม.กท เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University เพื่อพัฒนาการเรียนกา

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สพม.กท เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและค่ายทักษะทางภาษาวัฒนธรรมและห้องเรียนหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานกิจการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเสื้อกีฬาสี เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำเสื้อกีฬาสีโรงเรียน ประจำปี 2565

งานกิจการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเสื้อกีฬาสี เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำเสื้อกีฬาสีโรงเรียน ประจำปี 2565 >> กำหนดส่งผลงาน ภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น *หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะขอตัดสิทธิ์โดยทันที!! (นักเรียนที่สนใจสามารถสแกน QR CODE ส่งผลงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ 1. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 4. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565