ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

คลิกที่เพื่อเข้าระบบรับสมัคร

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP / MEP / IP / Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP / MEP / IP / Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program. Mini English Program, Gifted) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program. Mini English Program, Gifted) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (International Programme) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (International Programme) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (International Programme) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (International Programme) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564