ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

การประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียปกติ

การประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียปกติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ประกาศ โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติผ่านระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบประเภทห้องเรียนปกติผ่านระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ทุกแผนการเรียน

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ทุกแผนการเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อน... วันสอบ วันประกาศผล วันรายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนปีกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศเลื่อน... วันสอบ วันประกาศผล วันรายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนปีกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 30 เมษายน 2564

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

คุณสมับติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

คุณสมับติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งหมด 78 รายการ
4 / 8