ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

เพราะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเป็นได้มากกว่าโรงเรียน...โรงเรียนดีไม่ขาย อยากได้ต้องช่วยกันทำ

เพราะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเป็นได้มากกว่าโรงเรียน...โรงเรียนดีไม่ขาย อยากได้ต้องช่วยกันทำ >>โรงเรียนขอขอบคุณที่ได้รับมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน และถุงมือยาง จำนวน 1 ลัง จากคุณศรีสุรางค์​ ตันติศักดิ์ ผปค.น.ส.ปิญชาน์​ ตันติศักดิ์​ ห้อง​ ม.4/4​ เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวนักเรียนที่เดือดร้อนและประสงค์จะขอรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป >>ทีมงานภาคสนามนำสิ่งของจำเป็นมอบให้กับครอบครัวนักเรียนระดับชั้น ม.2/3 ประชาอุทิศ 79

วันที่ 25 กันยายน 2564

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มความรู้ ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มความรู้ ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ณ ศูนย์สอบภูมิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 เดือน กันยายน 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564

"ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" วันที่ 16กันยายน 2564

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2564

การประชุมตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ครั้งที่ 11

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ได้มีการประชุม เพื่อตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงบประมาณ และได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัมพร เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยการตรวจการจ้างครั้งนี้ นับเป็นการตรวจครั้งที่ 11 ซึ่งมีความคืบหน้าของการก่อสร้างล่าสุด คือ การฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน-ภายนอก การเดินสายไฟภายใน (ยกเว้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า)โครงเหล็กพื้นห้องโสต การเดินระบบประปา-ถังบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำทิ้งทั้งหมด (ยกเว้นสุขภัณฑ์) เสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบรายการ.

วันที่ 13 กันยายน 2564

"ส.ก.ธ.คว้ารางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" 3 ปี ติดต่อกัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการนี้ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มอบหมายให้ นายอัสสกัลย์ บุรุษเกิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียรติบัตร ณ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดประชุม ผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสมรรถนะท้องถิ่นศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสมรรถนะท้องถิ่นศึกษาหัวข้อ "มหัศจรรย์คลองบางมด" โดยได้รับเกียรติจาก ศน. ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตร ได้กำกับ ติดตาม ให้แนะนำขั้นตอนการเขียนผลการเรียนรู้ และสาระสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสมรรถนะ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

วันที่ 12 กันยายน 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร (ออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 10 - 12 กันยายน 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร (ออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 10 - 12 กันยายน 2564 จัดโดยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจราจร ได้บำเพ็ญประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 11 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ.. นายจตุพล บุญภิญโญ ครูกลุ่มงานแนะแนว

ขอแสดงความยินดีกับ.. นายจตุพล บุญภิญโญ ครูกลุ่มงานแนะแนว ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2564

การอบรม "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ"

วันที่ 9 กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดการอบรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "ครูโค้ช สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์" และกระบวนกร "ครูผู้อำนวยการ" ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2564

โรงเรียนหยุด "แต่ ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา"

โรงเรียนหยุด "แต่ ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา"

วันที่ 8 กันยายน 2564

ทั้งหมด 113 รายการ
4 / 12