ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 27 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 27 เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 26 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 25 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 25 เมษายน 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย จากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ผู้มีคุณูปการในการบริจาคที่ดินกว่า 30 ไร่เพื่อจัดสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย จากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ผู้มีคุณูปการในการบริจาคที่ดินกว่า 30 ไร่เพื่อจัดสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 21 เมษายน 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สพม.กท 1 เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สพม.กท 1 เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

วันที่ 6 เมษายน 2564

นายพิศณุ ศรีพล นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสวนกุหลาบศึกษา ด้วยวิธ

นายพิศณุ ศรีพล นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสวนกุหลาบศึกษา ด้วยวิธีออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในโอกาสนี้ ดร. ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสวนกุหลาบศึกษา ด้วยวิธีออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. ชั้น 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2564

1 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 2 เมษายน 2564

มาตรการรักษาความปลอดภัย ในวันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2564

มาตรการรักษาความปลอดภัย ในวันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 2 เมษายน 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรี

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมาลินี รัตนมาลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม วันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งหมด 113 รายการ
7 / 12