นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

นวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ