ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

"การที่คนเราจะมีเกียรติไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติ แต่อยู่ที่ว่าเราทำในสิ่งที่มีเกียรติมากกว่า"

"การที่คนเราจะมีเกียรติไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติ แต่อยู่ที่ว่าเราทำในสิ่งที่มีเกียรติมากกว่า"