ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมติวเสริมเพิ่มความรู้ ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ผ่านระบบทางไก


ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ