ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ในสังคมยุค Disruption กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นนักนวัตกรที่มีสมรรถนะ เป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แบบTransformational Leadership เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการร่วมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์ กลุ่มสาระ

      ในสังคมยุค Disruption กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นนักนวัตกรที่มีสมรรถนะ เป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แบบTransformational Leadership เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการร่วมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สร้างการเล่นรู้ แบบ Play And Learn = Plearn 
คือการจัดการเรียนการสอนแบบเล่นปนเรียน ให้ของเล่นอย่าง LEGO เป็นฐานในการระดมความคิดของนักเรียน ตามรากศัพท์คำว่า LEG GODT ในภาษาเดนิช ????????แปลว่า play well หรือการเล่นยอดเยี่ยมนั่นเอง
ในรายวิชา Thailand Only ???????? ระดับชั้น ม.2 
นักเรียนจะได้ออกแบบชุมชนในฝันของตนในอนาคตที่นักเรียนต้องการ และ นำเสนอแนวทางการพัฒนาในฐานะพลเมือง  
ในรายวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)  ระดับชั้น ม.5 
นักเรียนจะได้ออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในอนาคตที่จะออกมาตอบโจทย์ ที่เครื่องมือในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ทั้งนี้ การประเมินผลดูจากนักเรียน
-ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
-แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมผสานความรู้ใหม่ของนักเรียน
-การสะท้อนปัญหาในปัจจุบัน โดยสังเกตจากการยกปัญหามาเพื่อจะแก้ไข
-คุณค่าในการตระหนักและอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
-ทักษะการสื่อสาร แบบElevator Pitch การนำเสนอ (Pitch) ภายในระยะเวลาสั้นๆ  เพื่อสรุปใจความสำคัญ
ที่หนึ่งฝั่งธน ต้องสวน'ธน เท่านั้น
สวนกุหลาบต้องไว้ลาย


บทความอื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKT free wifi 1.นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง ม.6/4 2.นายวชิรวิท เหล่าโดน ม.6/4 3.นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKT free wifi 1.นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง ม.6/4 2.นายวชิรวิท เหล่าโดน ม.6/4 3.นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ Smart Farm Multi Motor รุ่น Junior และทีม ใจเย็น 1.นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก ม.5/10 2.นายกฤตติพัฒน์ ภักดี ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ รายการแข่งขันหุ่นยนต์ อัตโนมัติขนถ่ายสินค้า Robot Gathering จากการแข่งขันหุ่นยนต์ BSU ROBOT GAMES 2023 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติธัช ไพศาลสุทธิเดช และ นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง นักเรียนชุมนุม Robo & IoT Club ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 จัดโดย

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติธัช ไพศาลสุทธิเดช และ นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง นักเรียนชุมนุม Robo & IoT Club ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

“เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล”

“เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

โรงเรียนแห่งนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ล้ำนำสมัย สร้างผู้นำที่ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยสู่สังคมโลก

โรงเรียนแห่งนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ล้ำนำสมัย สร้างผู้นำที่ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยสู่สังคมโลก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน “เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1" ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน “เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1" ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566