ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

SKT PRE-TEST 2023 มาแล้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ที่สนใจสอบ Pre-test ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท

SKT PRE-TEST 2023 มาแล้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ที่สนใจสอบ Pre-test ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “พี่สอนน้อง 3 ภาษา” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “พี่สอนน้อง 3 ภาษา” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15.00 น งานสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่มีจิตอาสาเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล นายกสมาคมผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15.00 น งานสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่มีจิตอาสาเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม School Theater

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน Harbin Engineering University (HEU) มอบใบรับรองให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ และคณะศึกษาศาสตร์ได้ จ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน Harbin Engineering University (HEU) มอบใบรับรองให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ และคณะศึกษาศาสตร์ได้ จำนวน 4 คน ในการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน Harbin Engineering University (HEU) ณ ห้องประชุมชมพูนุช โรงเรียนวัดราชบพิธ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกม water plearn journey นวัตกรรมเล่นและเรียน เพื่อออกแบบเส้นทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ สุราลัย ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอน สยาม

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกม water plearn journey นวัตกรรมเล่นและเรียน เพื่อออกแบบเส้นทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ สุราลัย ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอน สยาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา คงสถาพรชัย นักเรียนชั้น ม.3/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวณัฐณิชา แบบสุวรรณ และนางสาวฉัตรธิกา รัดชำ 2. เด็กหญิงปวริศา ฉิมมาแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/10 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวเขียว และนางสาวอาภัสรา ปราสาทภิญโญ 3. นางสาวนันทรัตน์ ทรัพย์วัฒนกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุดาพิชญ์ ยมจินดา และนายพัลลภ เพ็ชรไชย ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สพม.กท เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University เพื่อพัฒนาการเรียนกา

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สพม.กท เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและค่ายทักษะทางภาษาวัฒนธรรมและห้องเรียนหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานกิจการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเสื้อกีฬาสี เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำเสื้อกีฬาสีโรงเรียน ประจำปี 2565

งานกิจการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเสื้อกีฬาสี เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำเสื้อกีฬาสีโรงเรียน ประจำปี 2565 >> กำหนดส่งผลงาน ภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น *หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะขอตัดสิทธิ์โดยทันที!! (นักเรียนที่สนใจสามารถสแกน QR CODE ส่งผลงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ทั้งหมด 145 รายการ
1 / 15