ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

SKT Open House 2023 โรงเรียนแห่งนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ล้ำนำสมัย สร้างผู้นำที่ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยสู่สังคมโลก A top-tier innovative school fosters leadership qualities and offer

SKT Open House 2023

โรงเรียนแห่งนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ล้ำนำสมัย สร้างผู้นำที่ก้าวไกล

ใส่ใจคุณภาพการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยสู่สังคมโลก

A top-tier innovative school fosters leadership qualities and

offers top-notch academic achievement to cultivate the next generation to become global citizens

Suankularb Wittayalai Thonburi School

https://www.facebook.com/SKTPublicRelations/videos/555657876504290