ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ทุกแผนการเรียน

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ห้องเรียนปกติ ทุกแผนการเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อน... วันสอบ วันประกาศผล วันรายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนปีกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศเลื่อน... วันสอบ วันประกาศผล วันรายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนปีกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 30 เมษายน 2564

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

คุณสมับติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

คุณสมับติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

ศึกษารายละเอียด การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ศึกษารายละเอียด การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 7 เมษายน 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 6 เมษายน 2564

ทั้งหมด 174 รายการ
14 / 18