ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

งานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการนำกระทงที่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 364 ใบ มอบให้วัดหัวกระบือ เพื่อร่วมกิจกร

งานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการนำกระทงที่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 364 ใบ มอบให้วัดหัวกระบือ เพื่อร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กทม. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน วงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชมรมดนตรีไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน วงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชมรมดนตรีไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

นางสาวดรุณี สุวรรณไตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Code Kathon ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ “

ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 นางสาวดรุณี สุวรรณไตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Code Kathon ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ “ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลจากการแข่งขัน ทีม SKT01 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1. นายจักริน เปี่ยมสาคร 2. นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก 3. นายธนิสร แก้วหลากสี 4. นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยี นำนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และนักเรียนที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ร่วมงาน RoboCup Bangkok Thailand 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. วันที่ 13

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยี นำนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และนักเรียนที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ร่วมงาน RoboCup Bangkok Thailand 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 SKT International Program and Technology Department take the students of Robotics and Automation Program and those who are interested in Robotics and Programming to RoboCup 2022 (at) BITEC BANGNA, Bangkok July 13th, 2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากบริษัท เมดิทอป จำกัด โดยนายไพรัช โสภณประไพวงษ์ ผู้ปกครองนายสิรภพ โสภณประไพวงษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เพื่อใช้สำหรับการ

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากบริษัท เมดิทอป จำกัด โดยนายไพรัช โสภณประไพวงษ์ ผู้ปกครองนายสิรภพ โสภณประไพวงษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เพื่อใช้สำหรับการตรวจครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงอชิรญา ฉายางาม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงอชิรญา ฉายางาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี น้ำหนักไม่เกิน 41 กิโลกรัม รายการ BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 2022 ณ THANYA PARK SRINAGARINDRA และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอายุ 13 ปี รุ่นน้ำหนัก 37 กิโลกรัม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง...การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวารสารบัณ

ขอแสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง...การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ (TCI 2)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง...ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TALK Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง...ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TALK Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด TCI 2

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ผู้มีคุณูปการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลั

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ผู้มีคุณูปการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 21 มีนาคม 2565

ครูจตุพลรับรางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564” ครูจตุพล บุญภิญโญ ครูแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้ารับรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปี 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ศรายุทธ

ครูจตุพลรับรางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564” ครูจตุพล บุญภิญโญ ครูแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้ารับรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปี 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนปัญญาวรคุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565

ทั้งหมด 74 รายการ
6 / 8